GetNameIn.com
MAKE FRIENDS IN ASIA
小小建議: 在客户或您不熟悉的人的姓氏后添加后缀可以代表你的尊重。 男性的话用 Xiānshēng(先生),女性的话用 Nǚshì(女士)。
基本問候語:
  • 早上好 (Zǎoshang hǎo) 丹妮拉 先生/女士 - Good morning, Mr./Ms. 丹妮拉
  • 你好 (Ní hǎo) 丹妮拉 先生/女士 - Hello/Good day, Mr./Ms. 丹妮拉
  • 晚上好 (Wǎnshàng hǎo) 丹妮拉 先生/女士 - Good evening, Mr./Ms. 丹妮拉